DorpsOntwikkelPlan (DOP)

De dorpsraad van Kelpen – Oler is zoals inmiddels in bijna alle dorpen van de gemeente Leudal bezig geweest met de ontwikkeling van een Dorps Omgeving Plan (DOP). Het DOP dient naar onze mening een relatie te hebben met, alsook te passen binnen, de in ontwikkeling zijnde strategische visie van de gemeente Leudal en dient dan ook als een bijdrage hiertoe te worden gezien.
We hebben derhalve bewust gekozen voor een zeer uitgebreide aanpak om te komen tot het DOP. Een aanpak die primair moet leiden tot een visie over de toekomst van Kelpen – Oler. Een DOP mag niet alleen een opsomming zijn van te realiseren activiteiten en projecten maar dient gebaseerd te zijn op een visie en deze visie dient dan weer te passen of passend gemaakt te worden met de strategische visie van de gemeente Leudal.

Nadrukkelijk willen we echter ook stellen dat een visie wel moet leiden tot plannen en vervolgens tot concrete uitvoerbare projecten zodat deze visie ook praktisch vorm krijgt. Zij mag niet verzanden in een wenselijk toekomstbeeld zonder uitzicht op realisatie.
Ook dient gesteld te worden dat daar waar concrete activiteiten en/of projecten in het DOP zijn genoemd, welke niet in strijd zijn met deze visie, binnen de voorhanden zijnde mogelijkheden nu al gerealiseerd dienen te worden.

Ook een visie heeft een beperkte houdbaarheidsdatum en dient derhalve jaarlijks getoetst te worden aan de nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en de wensen van de inwoners en afgestemd te worden met de jaarlijks vast te stellen strategische visie van de gemeente.

Als dorpsraad van Kelpen – Oler kunnen wij met genoegen terugzien op de periode waarin de Kelpen – Olerse gemeenschap zich heeft ingezet om haar visie en mening kenbaar te maken over de toekomst van Kelpen – Oler. Aan het tot stand komen van dit Dorps Omgeving Programma heeft zij een niet te onderschatten bijdrage geleverd.

De dorpsraad heeft bij het formuleren van het DOP gebruik gemaakt van:

    • de uitkomsten van de enquête waarvan de vragenformulieren in de tweede helft van 2008 zijn ingevuld en waarvan de resultaten medio 2009 zijn gepresenteerd in de jaarvergadering van de dorpsraad. De vragenlijst was opgebouwd uit een aantal onderdelen. Na enkele algemene vragen, hebben de overige vragen betrekking op onderwerpen zoals, oordeel leefbaarheid, plaatselijke woningbehoefte, voorzieningen, werkgelegenheid, sociale veiligheid, kwaliteit woonfunctie, informatie en bestuur en initiatieven vanuit het dorp. Het aantal uitgezette enquête formulieren was 850, hiervan zijn 621 formulieren terug ontvangen. Van de terug ontvangen formulieren waren echter 90 formulieren blanco of slechts gedeeltelijke ingevuld en daarom onbruikbaar. Met een score van 63 % was de enquête representatief. De uitkomsten van de enquête treft u aan in de bijlagen.
    • De uitkomsten van zeven thema avonden die in september en oktober 2009 zijn gehouden. Een bijeenkomst was georganiseerd door de basisschool. Vier bijeenkomsten waren gewijd aan alle leeftijdsgroepen; vanaf 12 jaar tot en met de leeftijdsgroep van 50 jaar en ouder. Ook de resultaten uit de overige twee bijeenkomsten met vertegenwoordigers van kerkgenootschap, onderwijs, verenigingen en ondernemers in Kelpen – Oler zijn hierin meegenomen. Aan deze themabijeenkomsten hebben ongeveer 110 inwoners van Kelpen – Oler een bijdrage geleverd. De verslagen van de themabijeenkomsten treft u aan in de bijlagen

Met deze wijze van aanpak, zijn wij er als dorpsraad van overtuigd dat wij een zeer betrouwbaar beeld hebben verkregen van de mening van de inwoners van Kelpen – Oler.
We mogen dan ook stellen dat het draagvlak van dit DOP daardoor evenredig groot is.

Wij hebben de naar voor gebrachte meningen verwoord in de diverse hoofdstukken van het DOP. Niet alle resultaten zijn expliciet tot uitdrukking gekomen; maar impliciet is dit wel het geval.

Als dorpsraad zijn wij er ons van bewust dat het formuleren van een visie met het aangeven van daaruit voortvloeiende plannen en projecten verwachtingen wekt.
Verwachtingen die alleen waar gemaakt kunnen worden indien de overheden zoals Provincie, Gemeente en, in het kader van de Reconstructie van Noord en Midden Limburg, de gebiedscommissie “Leudal” hierin hun verantwoordelijkheid nemen. Zij zijn nu immers aan zet.

Een van de vragen in de enquête was: “ Kunt u met een rapportcijfer aangeven hoe u de kwaliteit van de woonomgeving van Kelpen – Oler beoordeeld” en “Als u een rapportcijfer zou mogen geven voor de leefbaarheid van Kelpen – Oler, wat zou dat zijn? Wat het antwoord is vindt u terug in de overzichten van de enquête. Wij echter als dorpsraad “Kelpen – Oler zeggen: “Wij zijn zeer trots op de inwoners van Kelpen – Oler”. Zij hebben als inwoners van Kelpen – Oler door hun bijdrage vorm gegeven aan dit Dorps Omgevings Programma.

Gert Raedts

Voorzitter  Dorpsraad Kelpen – Oler

Kelpen – Oler, februari 2011

COLLEGEBSLUIT
DOP DOWNLOADEN
ENQUêTE